Юридична компанія "Adalet"

Блог

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

Що таке договір про нерозголошення?

Угода про нерозголошення (NDA) - це письмовий договір, який укладається між двома сторонами. Одна сторона, що розкриває, та друга сторона, що приймає положення які вказані у договорі, погоджується не розголошувати  конфіденційну інформацію, яка зазначена та викладена в угоді. Сторонами, що розкривають та приймають, можуть бути фізичні особи, компанії чи юридичні особи. Підписанням договору кожна сторона бере на себе обов'язки та права вказані у договорі, і розуміє що інформація є конфіденційною, цінною для комерційних чи інших цілей тому кожен із сторін зобов'язаний зберігати її таємниці. Після підписання угоди сторони можуть розпочинати повноцінні ділові відносини, не боячись виникнення витоку інформації.

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

 Вам потрібна угода про нерозголошення?

Якщо ви хочете вступити у ділові відносини з іншою стороною, але маєте конфіденційну власність яку б не хотіли показувати на загал, вам необхідний документ який буде оберігати ваші інтереси. Усілякий бізнес з часом напрацьовує ряд унікальних знань, які можна монетизувати у вигляді грошового еквівалента, тому вони повинні захищати власну інформацію, яка дозволяє їм працювати - і запобігати розголошенню конфіденційної інформації. Також використання договору про нерозголошення передбачає, що Ви можете використовувати конкретну угоду про нерозголошення для різних цілей. Найбільш поширене застосування конфіденційних угод:

Договір про нерозголошення для працівників.

Використовуйте договір про нерозголошення конфіденційної інформації, щоб заборонити працівникам ділитися діловою інформацією - за винятком випадків, коли це доречно - або ризикувати порушенням їхніх договорів. Деякі компанії роблять цей договір обов'язковим для всіх працівників.

Договір про нерозголошення для ознайомлення із інформацією

Використовуйте  угоду NDA, коли необхідно розкрити конфіденційну інформацію, щоб залучити працівників - як правило, висококваліфікованих. Він повинен бути підписаний перед співбесідою.

Використання договору для збереження інтелектуальних прав

Застосовуйте договір NDA для захисту незапатентованих винаходів. Коли необхідно поділитися інформацією про винахід з іншими інженерами, інвесторами або навіть членами сім'ї, угода NDA гарантує, що ніхто не зможе легко розкрити або викрасти інформацію викладену Вами.

Захист інтересів у фінансових операціях

Використовуйте угоду NDA з нерухомості для захисту особистої та фінансової інформації покупця, продавця, ріелтора та будь-кого іншого, який бере участь у якихось домовленостей. Така форма NDA також заважає залученим сторонам розміщувати таємні угоди або витоку важливих матеріалів до конкурентів.

Захист від витоку даних 

Використовуйте комерційну таємницю NDA, щоб безпечно розголошувати комерційну таємницю третім особам, не побоюючись крадіжок. Комерційна таємниця часто є предметами, такими як спеціальні формули, практики, інструменти, програмне забезпечення, технічні розробки, креслення та списки клієнтів - але вони також можуть бути унікальними та незвичайними.

Основні сфери застосування:

  • Інтелектуальні права;
  • Рекламні агентства;
  • Консультації;
  • Телепродукція;
  • Розробка програмного забезпечення;
  • Аудити;
  • Розробка веб-сайтів;
  • Наукові досягнення;
  • Тури для відвідувачів;
  • Захист технічних напрацювань.

Терміни припинення NDA

Залежно від характеру конфіденційної інформації, Ви можете включити пункт, який вимагає постійного виконання конфіденційності. Це означає, що немає терміну припинення терміну договору і він триває вічно. Взагалі кажучи, звичайна конфіденційна інформація повинна мати обмежені строки, але комерційна таємниця може бути заборонена до розповсюдження і є безстроково. Однак пункт "без терміну дії" може не відіграти ключову роль у суді в залежності від юрисдикції, де це підлягає виконанню. Ми радимо вам поговорити з юристом, якщо ви думаєте додати положення про безстроковий термін.

Війна як форс-мажорна обставина

Війна як форс-мажорна обставина

Військовий стан (війна), як форс-мажорна обставина для звільнення від відповідальності за договором.

Відповідно до частини 1 статті 617 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Наведені положення чинного законодавства слід розуміти як такі що за умови настання випадку або непереборної сили сторони за будь-якими договірними зобов’язаннями звільняються від відповідальності за умови, що саме цей випадок або непереборна сила позбавляються суб’єкт господарювання можливості виконати свої зобов’язання за договірним зобов’язанням. Тобто, існують об’єктивні обставини, які настали не залежно від волі сторони або сторін і внаслідок таких об’єктивних обставин сторона (або сторони) позбавлена (-і) можливості належним чином виконувати свої обов’язки за договором.

Варто звернути увагу, що не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків однією із сторін, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у сторони необхідних коштів. Зазвичай, у договорах сторони визначають окремим розділом договору або окремими положенням про настання форс-мажорних обставин, порядок підтвердження та наслідки настання їх для сторін.

JIx3jdod

 

При цьому, чинним законодавством України врегулювано порядок встановлення та підтвердження настання форс-мажорних обставин. Так, до повноважень Торгово-промислової палати України, віднесено засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) та надання підтверджуючих документів.

Закон України «Про Торгово-промислові палати в Україні» визначає, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

28 лютого 2022 року Торгово-промислова палата України враховуючи оголошену 24 лютого 2022 року Російською Федерацією широкомасштабну війну проти України, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). З метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті ТПП України розміщено 28.02.2022 року загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Це надає можливість за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується. З огляду на наведене, надання копії відповідного листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. за №2024/02.0-7.1 є достатнім доказом настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єкта господарювання. При цьому, слід враховувати, що такі форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) повинні позбавляти суб’єкт господарювання виконувати свої обов’язки належним чином. Для отримання додаткової інформації та правильного оформлення форс-мажорних обставин, як підстави для звільнення від відповідальності за договором, звертайтеся за контактами вказаними на цьому сайті.

Будьте під правовим захистом ЮК «Adalet». 

Адреса

79005, Україна, м. Львів,
площа Міцкевича 8

Гаряча лінія:

Контактна інформація

Telegram Adalet Ukraine Viber Adalet Ukraine Whatsapp Adalet Ukraine
Замовити консультацію Надішліть нам свій номер телефону і ми Вам зателефонуємо!
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Дякую. Ми зв'яжемося з вами як можна швидше.