Війна як форс-мажорна обставина

Військовий стан (війна), як форс-мажорна обставина для звільнення від відповідальності за договором.

Відповідно до частини 1 статті 617 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Наведені положення чинного законодавства слід розуміти як такі що за умови настання випадку або непереборної сили сторони за будь-якими договірними зобов’язаннями звільняються від відповідальності за умови, що саме цей випадок або непереборна сила позбавляються суб’єкт господарювання можливості виконати свої зобов’язання за договірним зобов’язанням. Тобто, існують об’єктивні обставини, які настали не залежно від волі сторони або сторін і внаслідок таких об’єктивних обставин сторона (або сторони) позбавлена (-і) можливості належним чином виконувати свої обов’язки за договором.

Варто звернути увагу, що не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків однією із сторін, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у сторони необхідних коштів. Зазвичай, у договорах сторони визначають окремим розділом договору або окремими положенням про настання форс-мажорних обставин, порядок підтвердження та наслідки настання їх для сторін.

Image

При цьому, чинним законодавством України врегулювано порядок встановлення та підтвердження настання форс-мажорних обставин. Так, до повноважень Торгово-промислової палати України, віднесено засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) та надання підтверджуючих документів.

Закон України «Про Торгово-промислові палати в Україні» визначає, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Image

 

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

28 лютого 2022 року Торгово-промислова палата України враховуючи оголошену 24 лютого 2022 року Російською Федерацією широкомасштабну війну проти України, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

З метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті ТПП України розміщено 28.02.2022 року загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Це надає можливість за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується. З огляду на наведене, надання копії відповідного листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. за №2024/02.0-7.1 є достатнім доказом настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єкта господарювання.

При цьому, слід враховувати, що такі форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) повинні позбавляти суб’єкт господарювання виконувати свої обов’язки належним чином. Для отримання додаткової інформації та правильного оформлення форс-мажорних обставин, як підстави для звільнення від відповідальності за договором, звертайтеся за контактами вказаними на цьому сайті.

Будьте під правовим захистом ЮК «Adalet».