ПРАВИЛА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЮРИДИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ «ADALET»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Ці правила обробки персональних даних (надалі по тексту - правила), прийняті Адвокатським бюро «Умероджа та партнери» (правовласник юридичної компанії «Adalet») (надалі по тексту - ЮК «Adalet»), визначають основні принципи, цілі, порядок та умови обробки персональних даних відвідувачів сайту, а також заходи щодо забезпечення безпеки та захисту персональних даних відповідно до норм чинного законодавства України.

1.2. Ці правила обробки персональних даних розроблені відповідно до вимог Конституції України, законодавчих та інших нормативних правових актів держави України у сфері персональних даних та опубліковані для необмеженого доступу на сайті ЮК «Adalet» за адресою: www.adalet.com.ua.

1.3. Використовувані в цих правилах поняття тлумачяться згідно з їх визначенням в Законі України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (надалі по тексту - Закон України № 2297-VI).

1.4. Відповідно до Закону України № 2297-VI, володілець персональних даних обробляє їх на підставі пункту 1 та 3 частини 1 статті 11 Закону України № 2297-VI, а саме в зв'язку зі згодою суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, а також укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних.

1.5. ЮК «Adalet» гарантує дотримання конфіденційності щодо отриманих персональних даних з урахуванням положень цих правил і зобов'язується використовувати їх тільки в цілях та порядку визначених цими правилами та нормами чинного законодавства України.

1.6. Положення про персональні дані не врегульовані цими правилами обробки персональних даних, регулюються Законом України № 2297-VI.

2. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

2.1. Зміст персональних даних, що підлягають захисту в ЮК «Adalet», формується відповідно до Закону України № 2297-VI.

2.2. ЮК «Adalet» здійснює обробку та захист персональних даних (включаючи прізвище, ім'я, місце роботи, посаду, контактний телефон, адреса електронної пошти та ін.) Відвідувачів сайту ЮК «Adalet» за адресою: www.adalet.com.ua (надалі за текстом - сайт), а також персональних даних, що надходять на адресу корпоративної пошти ЮК «Adalet», що закінчується на @ adalet.com.ua (надалі по тексту - корпоративна пошта), які висловили згоду на обробку персональних даних (в надалі по тексту - згода) шляхом відправлення інформації через обрані форми (надалі по тексту - форми) на сторінках сайту або відправлення електронного листа. Моментом прийняття згоди є маркування відповідного поля в формі і натискання на кнопку відправки форми на будь-якій сторінці сайту, а також натискання на кнопку відправки електронного листа, що містить персональні дані відвідувача сайту, на адресу корпоративної пошти ЮК «Adalet».

2.3. Згода відвідувача (користувача) сайту розуміється як . усвідомлене, проінформоване та добровільне волевиявлення про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

2.4. Під час перегляду (відвідування) сайту юридичної фірми, читання текстів і завантаження іншої інформації, відбувається автоматична реєстрація даних про технічний засіб, з якого відвідувач сайту переглядає сайт ЮК «Adalet». При перегляді сайту ЮК «Adalet» збирає наступну інформацію:

- дату і час відвідин сайту;

- число відвіданих сторінок, їх назви, а також тривалість перегляду; 

- адресу, присвоєний пристрою для виходу в інтернет;

- тип браузера і операційної системи;

- URL сайту, з якого був здійснений перехід.

2.5. Відвідувач сайту повідомлений про те, що під обробкою його персональних даних відповідно до Закону України № 2297-VI розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.6. Під відвідувачем (користувачем, суб’єкт персональних даних) сайту розуміється будь-яка особа, яка здійснює відвідування, перегляд або інші дії на сайті ЮК «Adalet», а також використання інформації, яка розміщена на сайті.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

3.1. Обробка персональних даних відвідувачів сайту здійснюється в таких цілях, як:

- напрямок відвідувачам сайту довідкової та маркетингової інформації, шляхом направлення повідомлень на адресу електронної пошти, зазначеної відвідувачами сайту;

- надання відвідувачам можливості для зворотного зв'язку з ЮК «Adalet»; 

- надання відвідувачам сайту консультацій з питань, що стосуються послуг, що надаються, з метою маркетингової діяльності та підтримки відвідувачів сайту, а також в інших цілях, що не суперечать чинному законодавству України та умов угод між ЮК «Adalet» і відповідними відвідувачами сайту.

4. ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

4.1. Обробка персональних даних ЮК «Adalet» ґрунтується та здійснюється на наступних принципах:

- законності та справедливому обсязі необхідної для мети обробки персональних даних;

- обмеженням досягнення конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей;

- недопущенням обробки персональних даних, несумісними з цілями обробки персональних даних;

- недопущенням об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких несумісна між собою;

- зміст і обсяг оброблюваних персональних даних повинні відповідати визначеній меті (цілям) обробки;

- зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено Законами України, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем, за яким є суб'єкт персональних даних;

- інших принципів, передбачених чинним законодавством України у сфері персональних даних.

4.2. Юридична компанія здійснює обробку персональних даних при наявності хоча б однієї з умов:

- суб'єкт персональних даних дав згоду на обробку персональних даних;

- обробка персональних даних необхідна для здійснення прав та захисту законних інтересів ЮК «Adalet», досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права та свободи суб'єкта персональних даних;

- обробка персональних даних здійснюється в статистичних чи інших дослідницьких цілях, за умови обов'язкового знеособлення персональних даних;

- інших умов, передбачених чинним законодавством України про персональні дані.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

5.1. Суб'єкт персональних даних має право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцю персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

- вимагати уточнення своїх персональних даних, їх оновлення, блокування або знищення;

- отримувати перелік своїх персональних даних, які обробляються ЮК «Adalet», джерело їх отримання, інформацію про терміни обробки своїх персональних даних, в тому числі щодо термінів їх зберігання, і інші відомості про обробку своїх персональних даних;

- вимагати повідомлення всіх осіб, яким раніше були повідомлені його невірні або неповні персональні дані, про всі проведені виправлення і доповнення.

5.2. Відвідувачі сайту зобов'язуються надавати тільки достовірні дані про себе. Відповідальність за достовірність наданих відвідувачами сайту даних, покладається на відвідувачів сайту.

5.3. Згода на обробку персональних даних надається відвідувачем на весь строк, необхідний ЮК «Adalet» для досягнення цілей обробки.

5.4. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна особа, є невід'ємними і непорушними.

5.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано відвідувачем шляхом направлення письмової заяви за адресою ЮК «Adalet»: Україна, 79005, місто Львів, вулиця Івана Франка, 16 або на адресу корпоративної пошти вказаною на сайті (@ adalet.com.ua) з використанням електронного цифрового підпису відвідувача.

5.6. Особи, які передали відомості юридичній фірмі «Adalet» через сайт про іншу особу, суб'єкта персональних даних, не маючи при цьому згоди такої особи, чиї персональні дані були передані, несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ADALET»:

6.1. Юридична фірма «Adalet» не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних користувачів (відвідувачів) сайту.

6.2. У процесі обробки персональних даних ЮК «Adalet» має право здійснювати: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних користувача (відвідувача) сайту.

6.3. У разі участі відвідувачів сайту у заходах організованих ЮК «Adalet», юридична компанія має право розкрити відповідні персональні дані відвідувачів особам, які беруть участь в організації такого заходу.

6.4. Юридична фірма «Adalet» не має права передавати персональні дані відвідувачів сайту третім особам за винятком осіб:

- уповноважених державних органів та органів місцевого самоврядування, в межах їх повноважень та порядку визначеному чинним законодавством України;

- яким ЮК «Adalet» зобов'язана їх передати з метою дотримання норм чинного законодавства України;

- яким ЮК «Adalet» передає персональні дані з метою виконання умов договору з суб'єктом персональних даних;

- яким ЮК «Adalet» доручає обробку персональних даних;

- правонаступникам ЮК «Adalet», у разі його реорганізації;

- інших осіб, за згодою суб'єкта персональних даних та відповідно до норм чинного законодавства України.

6.5. Юридична компанія «Adalet» не має права розповсюджувати або будь-яким іншим чином повідомляти персональні дані користувача сайту третім особам в комерційних цілях без його згоди, за винятків визначених цими правилами. Обробка персональних даних користувача з метою просування товарів, робіт, послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з потенційними споживачами за допомогою засобів зв'язку допускається тільки за попередньою згодою відвідувача.

6.6. ЮК «Adalet» зобов'язується попередити осіб, які отримали персональні дані користувача, про те, що ці дані можуть бути використані лише в цілях, для яких вони отримані та вимагати від таких осіб дотримання вказаних правил.

6.7. Особи, які отримали персональні дані користувача, зобов'язані дотримуватися режиму конфіденційності згідно умов цих правил.

6.8. ЮК «Adalet» обробляє та проводить заходи щодо захисту персональних даних відвідувачів сайту відповідно до положень цих правил, а також інших документів, прийнятих у ЮК «Adalet».

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

7.1. Юридична компанія «Adalet» застосовує відповідні стандарти технологічної та операційної безпеки для захисту інформації, що надається відвідувачами сайту, від несанкціонованого доступу, розкриття, спотворення, блокування або знищення.

7.2. До заходів, що застосовуються в юридичній компанії «Adalet» відносяться:

- призначення відповідальної особи за організацію обробки персональних даних;

- застосування правових, технічних і організаційних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних;

- прогнозування оцінки шкоди, яку може бути заподіяно суб'єктам персональних даних у разі порушення вимог законодавства України, співвідношення шкоди і прийнятих ЮК «Adalet» заходів безпеки;

- використання охоронюваних приміщень з диференційованим доступом для розміщення у них серверів інформаційних систем персональних даних, а також використання для зберігання паперових носіїв персональних даних засобів, що обмежують доступ до даних;

- ознайомлення працівників ЮК «Adalet», які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних, з положеннями законодавства України про персональні дані;

- контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних.

7.3. Доступ до персональних даних надається тільки уповноваженим співробітникам ЮК «Adalet», які взяли на себе зобов'язання зберігати конфіденційність такої інформації.

8. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

8.1. Персональні дані відвідувачів сайту зберігаються протягом періоду, необхідного для цілей, в яких такі дані були надані або протягом періоду, передбаченого нормами чинного законодавства України.

8.2. По досягненню цілей / закінчення періоду для обробки персональних даних відвідувачів сайту, персональні дані відвідувачів сайту знищуються.

9. ІНФОРМАЦІЯ ЖУРНАЛУ СЕАНСУ, ТЕХНОЛОГІЇ «COOKIES» ТА «WEB BEACONS»:

9.1. Сайт юридичної компанії «Adalet» проводить збір типовий інформації журналу сеансу, включаючи IP-адресу, тип і мову відвідувача, а також дані про час відвідування та адресу веб-сайтів, з яких здійснювався перехід по посиланнях. З метою забезпечення ефективного управління сайтом та сприянні в налагодженні призначеного для користувача інтерфейсу сайту, юридична фірма «Adalet» може використовувати файли cookies (невеликі за розміром текстові файли, що зберігаються в браузері відвідувача) або web beacons (веб-маяки - електронні зображення) спільно з tracking pixels (пікселі стеження), що дозволяють сайту робити підрахунок кількості відвідувачів, які зайшли на певну сторінку та забезпечувати доступ до певних cookie-файлів. Зібрана типова інформація використовується виключно для статистичних цілей. ЮК «Adalet» не використовує персональні дані в цілях особистої ідентифікації відвідувачів сайту. Однак при авторизації зареєстрованих відвідувачів на сайті юридичної компанії «Adalet», може використовувати цю інформацію в поєднанні з відомостями, отриманими завдяки засобам аналізу даних і cookie-файлів для того, щоб проаналізувати, як відвідувачі використовують сайт.

9.2. Використовуючи сайт, відвідувач надає свою згоду на те, щоб ЮК «Adalet» може завантажити cookie-файли на пристрій користувача згідно описаним вище умовам.

9.3. Відвідувач сайту має можливість управляти cookie-файлами, звернувшись в настройки браузера. У разі видалення cookie-файлів, будуть видалені всі дані про зацікавленість користувача, включаючи інформацію про відмову від використання cookie-файлів. У разі блокування cookie-файлів, зміни пов’язані із блокуванням можуть відобразитися на інтерфейсі користувача та деяких компонентах (функціоналів) сайту, які можуть стати недоступними для відвідувача сайту.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

10.1. Ці правила підлягають зміні або доповненню в разі внесення відповідних змін або доповнень до норм чинного законодавства України у сфері персональних даних, а також можуть бути змінені в будь-який час на розсуд ЮК «Adalet». Чинна редакція правил в юридичній компанії «Adalet» перебуває у публічному доступі для перегляду, для необмеженого кола осіб, на сайті по постійному адресою: www.adalet.com.ua.

10.2. Регулювання відносини за участю ЮК «Adalet», що стосуються обробки та захисту персональних даних та не отримали безпосереднього відображення в цих правилах, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України у сфері персональних даних.

10.3. Порушення цих правил обробки персональних даних, а також законодавства України у сфері персональних даних, тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

10.4. Контроль за виконанням вимог цих правил здійснюється особою, відповідальною за організацію обробки персональних даних ЮК «Adalet».

Дата останнього оновлення цих правил: 01 квітня 2021 року.

Адвокатське бюро «Умероджа та партнери»